ให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ (Giving suggestion)

ก่อนที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั้น ทางผู้ใช้งานควรที่จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์ก่อนที่จะติดตั้ง ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะให้คำปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์ก่อนที่จะติดตั้ง รวมทั้งการออกแบบระบบเบื้องต้น ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้งานก่อนติดตั้ง เพื่อประกอบการตัดสินใจ และหาความคุ้มค่าหลังการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

  • ให้ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์
  • ออกแบบเบื้องต้นก่อนติดตั้ง
  • ประเมินความคุ้มค่าของระบบที่ติดตั้ง