การขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง (Asking for permission)

การอนุญาตกับการไฟฟ้า จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด หรือไฮบริด ซึ่งเป็นระบบที่ต้องพ่วงการใช้ไฟจากไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องมีการขออนุญาตจากไฟฟ้า หรือเรียกว่า “การขอขนานไฟ”

ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  • ขออนุญาต อ.1
  • ขออนุญาต พค.2
  • ขออนุญาต ขนานการไฟฟ้า
  • อื่นๆ