บริการหลังการติดตั้ง (After Sales Service)

หลังจากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นระบบไหน ระบบโซล่าเซลล์อาจจะเกิดการลดประสิทธิภาพของระบบ เช่น ผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยสาเหตุอาจจะเกิดจาก เช่น แผงโซล่าเซลล์ที่สกปรก มีฝุ่นเกาะ ความร้อนภายในสายไฟมากขึ้นจนทำให้การจ่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นทางบริษัทฯ มีบริการหลังการติดตั้งต่างๆ ดังนี้

  • ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
  • ตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
  • อื่นๆ