โซล่าเซลล์ระบบออฟกริด (Off Grid System / Stand Alone)

บริการรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ (solar cell) ระบบออฟกริด หรือ Stand Alone เป็นระบบที่เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน หรือเพื่อต้องการสำรองไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ใช้ในเวลาที่ต้องการได้

โดยระบบนี้สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งานได้ โดยระบบออฟกริดจะไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ระบบออฟกริดไม่จำเป็นต้องขออนุญาตการไฟฟ้า สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที โดยอุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้องระบบออฟกริดจะประกอบไปด้วย

  • แผงโซล่าเซลล์ (Solar panels)
  • ชุดโครงสร้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
  • โซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar cell inverter )
  • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Battery DeepCycle)
  • ขออนุญาตจากการไฟฟ้า